ST. MARY´S CATHEDRAL, TOKIO 1964

TOKIO

KENZO TANGE